Podmienky použitia

Podmienky používania tejto webovej lokality

Spoločnosť Dynatech s.r.o. (ďalej DYNATECH.SK) umožňuje prezeranie, preberanie a tlač materiálov, informácií a služieb (ďalej OBSAHU) uverejnených prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej LOKALITY) iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať OBSAH uverejnený prostredníctvom tejto LOKALITY na verejné alebo komerčné účely. Používanie OBSAHU na ďalších webových lokalitách alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel je zakázané. OBSAH na tejto LOKALITE je chránený autorským právom. Neoprávnené používanie OBSAHU z tejto LOKALITY môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Odmietnutie právnej zodpovednosti

OBSAH TEJTO LOKALITY SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. DYNATECH.SK neručí za presnosť a úplnosť OBSAHU na LOKALITE. DYNATECH.SK môže kedykoľvek meniť OBSAH na LOKALITE bez predchádzajúceho upozornenia. OBSAH na LOKALITE nemusí byť aktuálny a DYNATECH.SK sa nezaväzuje OBSAH na LOKALITE aktualizovať. DYNATECH.SK v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo naopak nemožnosti používania LOKALITY alebo uverejneného OBSAHU.

Prepojenia LOKALITY na webové lokality tretích strán

Prepojenia na webové lokality tretích strán, ktoré sa nachádzajú na LOKALITE, sa poskytujú iba pre väčšie pohodlie používateľov. DYNATECH.SK nekontroluje funkčnosť ani nezodpovedá za obsah žiadnej z týchto lokalít. Prechodom na tieto prepojenia odchádzate z LOKALITY. Ak sa rozhodnete prejsť na akúkoľvek webovú lokalitu tretej strany, ktorá je prepojená s LOKALITOU, robíte tak na vlastné riziko.

Prepojenia z webových lokalít tretích strán na LOKALITU

DYNATECH.SK povoľuje vytvárať prepojenia na túto LOKALITU z lokalít tretích strán, ale iba v súlade s nasledovnými pravidlami:

Lokalita tretej strany, ktorá je prepojená s LOKALITOU:

  • môže byť prepojená s OBSAHOM, ale nemôže ho kopírovať
  • nemôže vytvárať svoje vizuálne prostredie okolo prepojeného OBSAHU z LOKALITY
  • musí informovať svojho návševníka, že zobrazovaný obsah je OBSAH prepojený z LOKALITY spravovanej DYNATECH.SK
  • musí emailom informovať DYNATECH.SK o zriadení prvého prepojenia
  • musí emailom informovať DYNATECH.SK o zrušení posledného prepojenia
  • musí odstrániť prepojenie, s ktorým DYNATECH.SK nesúhlasí

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ LOKALITU.


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.