ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB WEBHOSTINGU, SERVERHOUSINGU A ĎALŠÍCH INTERNETOVÝCH SLUŽIEB

Uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 odstavca 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Číslo zmluvy: 20190326/


1. Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ:
Dynatech s.r.o.
Hečkova 10
831 05 Bratislava
IČO: 35737581
IČ DPH: SK2020269922
Bankové spojenie: TATRA BANKA a. s., č.ú: 2928849342/1100
Webová stránka: http://www.dynatech.sk
V zastúpení: Mgr. Miroslav Bartánus, konateľ spoločnosti
Ďalej len Poskytovateľ

1.2. Objednávateľ:


Bankové spojenie:
V zastúpení:
Ďalej len Objednávateľ


2. Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby v oblasti webhostingu, serverhostingu, registrácie a správy doménových názvov a ďalších internetových služieb podľa špecifikácie v objednávke Objednávateľa a v závislosti na aktuálnych cenových podmienkach Poskytovateľa.
2.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za poskytované služby riadne uhradí dohodnutú odmenu, ktorá je určená dohodou zmluvných strán, a ktorá bola Objednávateľovi v súlade s všeobecnými záväznými právními predpismi oznámená pred uzavretím tejto zmluvy.


3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Poskytovateľ zabezpečí prevádzku počítačových webhostingových serverov so službami HTTP, DNS, SMTP, POP3, FTP, MySQL a ďalšími v rozsahu podľa objednávky, ktoré budú zabezpečovať sprístupnenie www stránok objednávateľa pre užívateľov medzinárodnej počítačovej siete INTERNET.
3.2. Na základe objednávky Poskytovateľ zabezpečí registrovanie a technickú prevádzku jedného alebo viacerých doménových mien druhého rádu pre Objednávateľa v súlade s pravidlami delegovanej organizácie.
3.3. Funkčnosť a vlastná prevádzka príslušného nadriadeného doménového mena prvého rádu nadradeného objednaným doménovým menám druhého radu nie je predmetom záväzku tejto zmluvy a Poskytovateľ za prevádzku tohoto doménového mena nezodpovedá.
3.4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušenie práv k ochranným známkam, práv k obchodnému menu a iných práv chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorého sa dopustí Objednávateľ v súvislosti s užívaním objednaného doménového mena.
3.5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť umiestnenie elektronických dát Objednávateľa bez rozdielu podoby a formátu na svojom webovom, databázovom či poštovom serveri, ak by tieto dáta mohli svojím umiestnením na menovaných serveroch poškodiť Poskytovateľa alebo tretiu osobu, prípadne by bránili prevádzke týchto serverov či tento server neprimerane zaťažovali.
3.6. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku činnosti Objednávateľa či ním poverenej osoby alebo v dôsledku nedodržania bezpečnostných štandardov obvyklých pri používaní celosvetovej počítačovej siete Internet, za prerušenie poskytovania služieb podľa tejto zmluvy v dôsledku vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení dodávateľa energie a služieb (el. energie, telekomunikační spojenia atd.) a v prípade neoprávnených zásahov tretích osôb.
3.7. Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo, najviac na 24 hodín, prerušiť prevádzku DNS, webového, databázového alebo poštového servera, a to aj všetkých týchto serverov spoločne, prevažne z dôvodu nutných úprav, údržby a výmeny tých častí systému, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy. Ak je to možné, informuje Poskytovateľ Objednávateľa o prevádzaní uvedených činností či iných činností vedúcich k prerušeniu poskytovania služieb s dostatočným predstihom – minimálne však 24 hod dopredu. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k organizácií týchto činností v neskorých nočných alebo včasných ranných hodinách stredoeurópskeho času, keď je prevádzka v rámci slovenskej časti celosvetovej počítačovej siete Internet najslabšia.
3.8. Objednávateľ zodpovedá za elektronické data umiestnené, prezentované alebo prenášené prostredníctvom svojich užívateľských prístupov bez rozdielu podoby a formátu na webovom, databázovom či poštovom servery Poskytovateľa vo svojom adresári, databázových tabuľkách alebo e-mailových schránkach.

3.9. Objednávateľ sa zaväzuje neinštalovať na žiadny z dostupných serverov vírusy, programy alebo ich časti, ktoré by mohli poškodiť, obmedziť alebo zastaviť prevádzku siete alebo servera. Objednávateľ sa zaväzuje že sa nebude snažiť preniknúť do siete alebo servera ako „hacker“. V prípade že sa o takejto činnosti dozvie bude okamžite informovať Poskytovateľa.
3.10. Objednávateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľom poskytované služby nezneužije k uchovávaniu, prezentácií alebo prenosu dát a informácii ohrozujúcich bezpečnosť štátu, iný verejný záujem alebo by boli inak v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a tiež, že nebude prostredníctvom Poskytovateľom poskytovaných služieb uchovávať, prezentovať či prenášať dáta a informácie obsahujúce sexuálnu tematiku, násilie v akejkoľvek podobe a iné témy v rozpore s dobrými mravmi; taktiež webové odkazy na takéto materiály sú zakázané; v prípade porušeniu tohoto ustanovenia je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške minimálne 330 € podľa rozsahu porušenia a neodkladnú nápravu stavu; pri opakovanom porušení tohto ustanovenia je Poskytovateľ oprávnený túto zmluvu vypovedať z dôvodu podstatného porušenia zmluvy.
3.11. Objednávateľ sa zaväzuje nezasielať prostredníctvom poštového servera Poskytovateľa (protokol SMTP) tretím stranám nevyžiadané informácie a nevyžiadanú hromadnú elektronickú poštu (tzv. spam); v prípade porušeniu tohto ustanovenia je Poskytovateľ oprávnený požadovať po Objednávateľovi jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške minimálne 330 € podľa rozsahu porušenia a neodkladnú nápravu stavu; pri opakovanom porušení tohoto ustanovenia je Poskytovateľ oprávnený túto zmluvu vypovedať z dôvodu podstatného porušenia zmluvy.
3.12. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby Poskytovateľa k takým činnostiam, ktoré by tretie strany inak obťažovali, prípadne narušovali ich práva; v prípade porušeniu tohoto ustanovenia je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške minimálne 330 € podľa rozsahu porušenia a neodkladnú nápravu stavu; pri opakovanom porušení tohoto ustanovenia je Poskytovateľ oprávnený túto zmluvu vypovedať z dôvodu podstatného porušenia zmluvy.
3.13. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy na prenosovej trase spôsobené treťou stranou alebo živelnou pohromou.
3.14. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené objednávateľovi prevádzkou alebo výpadkom služby.


4. Cena a platobné podmienky

4.1. Cena je stanovená podľa rozsahu poskytovaných služieb (bod 2.2.) dohodou zmluvných strán a riadi sa v súlade so zákonom č.18/1996 Zb platným cenníkom Poskytovateľa, ktorý je verejne prístupný na interenetových stránkach Poskytovateľa a je prílohou tejto zmluvy – „Cenník hostingových služieb“.
4.2. Odmena za poskytovanie služieb je splatná dopredu s intervalom fakturácie 1 rok.
4.3. Objednávateľ uhradí odmenu prevodom na účet Poskytovateľa na základe doručeného účtovného dokladu – zálohovej faktúry alebo faktúry – vystaveného Poskytovateľom najneskôr do 3 pracovných dní od uskutočnenia objednávky Objednávateľom (v prípade novej objednávky) alebo vždy najskôr 30 dní pred vypršaním aktuálneho predplateného obdobia (v prípade priebežnej objednávky).
4.4. V prípade meškania Objednávateľa s úhradou odmeny Poskytovateľovi podľa tejto zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť úrok z meškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky denne; dňom splnenia peňažného záväzku je deň pripísania čiastky na účet Poskytovateľa.
4.5. V prípade ak Objednávateľ prekročí niektoré z parametrických limitov využívaných služieb podľa špecifikácie v objednávke Objednávateľa a v závislosti na aktuálnych cenových podmienkach Poskytovateľa, navrhne mu Poskytovateľ rozšírenie týchto služieb tak, aby zodpovedali Objednávateľovmu aktuálne využívanému rozsahu. Ak Objednávateľ opakovane prekročí tieto limity bez zmeny rozsahu služieb alebo úprave využitia služieb, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie týchto služieb.
4.6. Ak je Objednávateľ v meškaní s úhradou odmeny alebo jej časti viac ako 14 dní, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb Objednávateľovi, a to až do dňa, keď bude dlžná čiastka vrátane príslušenstva uhradená prevodom na bankový účet Poskytovateľa.
4.7. Obnovenie poskytovania Objednávateľovi prerušených služieb bude Poskytovateľom zrealizované najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania fakturovanej čiastky a manipulačného poplatku za znovuobnovenie prerušených služieb.
4.8. Ak vinou meškania úhrady odmeny Objednávateľa dôjde k uvoľneniu doménového mena a jeho následnému obsadenieu treťou osobou, Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne možné škody, ktoré týmto obsadením Objednávateľovi vzniknú.
4.9. V prípade že Poskytovateľ neoznámi plánované zastavenie alebo obmedzenie prevádzky alebo v prípade výpadku služby na viac ako 72 hodín za mesiac má objednávateľ právo požadovať primerané zníženie platby.
4.10. Všetky faktúry sú splatné 14 dní odo dňa vystavenia.
4.11. K cene sa pripočíta daň s pridanej hodnoty podľa platnej legislatívy.


5. Oprávnené osoby a kontakty, spôsob komunikácie

5.1. Akonáhle táto zmluva alebo poskytovanie služieb podľa špecifikácie v objednávke Objednávateľa a v závislosti na aktuálnych cenových podmienkach Poskytovateľa vyžadujú akýkoľvek kontakt druhej zo zmluvných strán, prvej zo zmluvných strán, alebo opačne, je e-mailová alebo písomná komunikácia považovaná za dostatočnú.
5.2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať Objednávateľovi dôležité informácie súvisiacich s touto zmluvou alebo poskytováním služieb podľa špecifikácie v objednávke Objednávateľa a v závislosti na aktuálnych cenových podmienkach Poskytovateľa vždy primárne prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri objednaní služby, alebo neskôr Objednávateľom aktualizovanú. Poskytovateľ môže po splnení primárnej cesty využiť naviac informáciu na svojich webových stránkach, telefonicky alebo faxom.
5.3. Objednávateľ môže Poskytovateľa kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo písomne, tak ako je uvedené na webových stránkach Poskytovateľa.
5.4. Objednávateľ se zaväzuje nahlásiť Poskytovateľovi vo vlastnom záujme a bez zbytočného odkladu všetky zmeny v kontaktných údajoch Objednávateľa, ku ktorým v priebehu trvania tejto zmluvy dôjde.


6. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
6.3. Táto zmluva je uzatváraná pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, s čím obidve strany vyjadrujú svoj bezpodmienečný súhlas.
6.4. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť len v prípade, že druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší túto zmluvu.
6.5. 6.5. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany.
6.6. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a nie sú v tejto zmluve výslovne uvádzané, sa riadi ustanovením príslušných právnych predpisov, najmä príslušnými ustanoveniami č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
6.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej uzatvorenia za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku v zmysle všeobecne záväzných právných predpisov; Objednávateľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámil, a že jej prijatie potvrdil jednak voľbou „áno, súhlasím“ na webových stránkach Poskytovateľa pri objednaní služieb špecifikovaných v objednávke, a tiež aj úhradou zálohovej prípadne výslednej faktúry zaslanej Poskytovateľom spolu s písomným vyhotovením tejto zmluvy.
6.8. Táto zmluva môže byť menená iba číslovanými dodatkami v písomnej forme, so sankciou neplatnosti iných ako takýchto dojednaní.
6.9. Všetky dojednania a podmienky v tejto zmluve sa budú vzťahovať na a budú záväzné pre právnych zástupcov príslušných zmluvných strán a budú ich zaväzovať, ako by boli v tejto zmluve menovaní a vyjadrení; a kdekoľvek je v tejto zmluve zmienka o niektorých zo zmluvných strán, platí, že zahrňuje a vzťahuje sa na zástupcov takejto zmluvnej strany, rovnako ako by boli v takom prípade uvádzaní.
6.10. Akonáhle niektorá lehota, dojednanie, podmienka alebo ustanovenie tejto zmluvy budú prehlásené súdom za neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, zostane zvyšok ustanovení tejto zmluvy v plnej platnosti a účinnosti a nebude v žiadnom ohľade ovplyvnený, narušený alebo zneplatnený; a zmluvné strany sa zaväzujú, že v takéto neplatné či nevymáhateľné ustanovenie nahradí iným zmluvným dojednaním v zmysle tejto zmluvy, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné.
6.11. Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú a potvrdzujú, že všetky ustanovenia a podmienky tejto zmluvy boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami slobodne, vážne a určite nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6.12. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá má platnosť originálu, pričom obe zo zmluvných strán obdržia jedno vyhotovenie tejto zmluvy.V Bratislave dňa: 26. 3. 2019


             Poskytovateľ:                                  Objednávateľ:            

                                                                                                           

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.