OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky

Teší nás, že ste navštívili našu webovú stránku. Vážime si Vaše súkromie a snažíme sa minimalizovať množstvo osobných údajov, ktoré uchovávame. Môžete sa spoľahnúť, že na ich ochranu a zabezpečenie dbáme v maximálnej miere. Tento dokument obsahuje podrobé informácie ako to funguje.

V prípade ďalších otázok alebo oficiálnych žiadostí kontaktujte Zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov na adrese podpora@dynatech.sk.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Dynatech s.r.o., Hečkova 10, 831 05 Bratislava, IČO: 35737581, (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom tejto webovej stránky a ďalších informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť môže spracovávať Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnymi predpismi, najmä Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZOOÚ“).

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou podpornou činnosťou Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Osobné údaje ktoré spracovávame

 • poskytnuté údaje, ktoré nám dobrovoľne pošlete, keď sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom emailu

 • poskytnuté údaje, ktoré nám dobrovoľne pošlete pri vyplnení kontaktného formulára na našej webovej stránke

  • Meno a priezvisko
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo
 • získané technické údaje, ktoré zaznamenávame pri komunikácii Vášho zariadenia s našim serverom

  • dátum a čas prístupov
  • chronologický zoznam prezretých stránok
  • IP adresa zariadenia
  • internetový operátor
  • približná lokalita podľa operátora
  • informácie o použitom zariadení a prehliadači
  • informácie získané pomocou súborov 'cookie' (viac informácií o používaní súborov cookie)

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Poskytovanie údajov

Spracúvané osobné údaje Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym tretím stranám, s výnimkou orgánov verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má možnosť uplatniť si práva podľa príslušných článkov GDPR.

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať emailom na podpora@dynatech.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Podmienok, pričom o zmenách bude bezodkladne informovať prostredníctom zverejnenia aktualizácie na tejto webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované a sú účinné od 29.5.2018.Ďalšie stránky: