GENERAL TERMS AND CONDITIONS

General terms and conditions

General terms and conditions are available only in the Slovak language intentionally. Thank you for your understanding.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dynatech s.r.o. pre poskytovanie služieb a dodávku produktov.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Dynatech s.r.o. so sídlom Hečkova 10, 831 05 Bratislava, IČO: 35737581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č.: 16453/BA, oddiel: sro (ďalej len Dynatech) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb a dodávku produktov (ďalej len Podmienky) ktorými sa upravujú vzťahy medzi Dynatechom a zákazníkmi Dynatechu (ďalej len Objednávateľmi) pri poskytovaní Služieb a dodávke Produktov.

Služby a Produkty podľa týchto podmienok sú služby poskytované, práce vykonávané a produkty dodávané Dynatechom pre Objednávateľa na základe Objednávky alebo Zmluvy predovšetkým, ale nielen, v týchto oblastiach:

 • Analýza, návrh, implementácia, testovanie, dodávka, integrácia, údržba a podpora softvérových produktov, webových aplikácií a intranetových riešení
 • Konzultačné služby a outsourcing
 • Webhostingové a serverhousingové služby s pridanou hodnotou

Dynatech poskytuje Služby a dodáva Produkty Objednávateľovi na základe písomnej Objednávky akceptovanej Dynatechom v ktorej Objednávateľ vyjadruje plnú a bezvýhradnú akceptáciu predchádzajúcej Ponuky prezentovanej Dynatechom. Platná Objednávka musí obsahovať:

 • Oficiálny názov a adresu Objednávateľa
 • Oficiálny názov a adresu Dynatechu
 • Jednoznačný odkaz na predchádzajúcu Ponuku Dynatechu
 • Jenoznačnú špecifikáciu predmetu Ponuky
 • Cenu za dodávku
 • Kontakty na osobu poverenú konať vo veci Objednávky (prípadne na osoby)
 • Podpis osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa (prípadne osôb)

Dynatech môže na základe Objednávateľovej požiadavky a jej následnej analýzy a podľa svojho záujmu a kapacít pripraviť a prezentovať Objednávateľovi Ponuku na poskytnutie Služby alebo dodávku Produktu podľa týchto Pravidiel. Ponuka musí obsahovať:

 • Oficiálny názov a adresu Dynatechu
 • Oficiálny názov a adresu Objednávateľa
 • Jenoznačnú špecifikáciu predmetu Ponuky
 • Projektový plán (v závislosti od veľkosti projektu)
 • Dodacie podmienky ako miesto, termín a forma dodania
 • Cenu za dodávku, splátkový kalendár
 • Lehota platnosti ponuky

Cena a platobné podmienky

Cena za Služby a Produkty je určená dohodou v súlade so zákonom c. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Objednávke.

Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v Ponuke a Objednávke sú uvádzané bez DPH.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Dynatechu dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených Dynatechom najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.

V prípade omeškania Objednávatela s úhradou fakturovanej sumy je Dynatech oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a pri omeškaní presahujúcom 30 dní je Dynatech oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb alebo vývoj Produktu, pričom sa primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny ukončenia a odovzdania prác.

Práva a povinnosti

Dynatech sa zaväzuje poskytovať objednané Služby a dodávať objednané Produkty riadne, v požadovanej kvalite a podľa dohodnutého plánu.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dynatechu potrebnú súčinnosť a dodávať potrebné podklady podľa dohodnutého plánu.

Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutých termínoch zaplatiť Dynatechu dohodnutú cenu za objednané Služby alebo Produkty.

Zmenový protokol

V prípade ak počas prác na vývoji Produktu alebo počas poskytovania Služieb Objednávateľ požiada o zapracovanie zmeny oproti pôvodne dohodnutej špecifikácii, Dynatech má právo podmieniť realizáciu zmeny aktualizovaním dodacích podmienok vrátane zmeny ceny a harmonogramu prác.

Dynatech zrealizuje požadované zmeny na projekte na základe obojstranne podpísaného Zmenového protokolu.

Odstúpenie od Objednávky

Odstúpenie od Objednávky je možné len písomnou formou na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

Pri odstúpení od Objednávky je Dynatech oprávnený požadovať storno poplatky na pokrytie už vynaložených nákladov.

Odovzdanie, záruka a reklamácie

Dynatech poskytne Služby alebo dodá Produkt Objednávateľovi v súlade s dodacími podmienkami uvedenými na Objednávke.

Preberací protokol dokumentuje odovzanie Produktu do užívania Objednávateľom a Dynatech ním deklaruje splnenie dohodnutej špecifikácie Produktu.

Deň podpisu na Preberacom protokole je prvým dňom 12 mesačnej Záručnej doby.

Počas trvania Záručnej doby Dynatech na vlastné náklady, bezodkladne a najneskôr v zákonom stanovenej lehote odstráni všetky záručné vady nahlásené formou Reklamačného protokolu.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude Dynatech zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie náhradných tovarov alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akokoľvek zapríčinené, či už vyplynuli zo zmluvy, úmyselného konania, nedbalosti alebo inej skutočnosti, zakladajúcej vznik zodpovednosti, vzniknuté používaním alebo nemožnosťou používať predmet plnenia, a to aj v prípade, že dodávateľ bol uvedomený o možnosti takýchto škôd.

Nakoľko niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Dynatechu obmedzená do výšky vyplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny za predmet Objednávky.

Vlastnícke a Licenčné práva

Súčasťou plnenia podľa Objednávky sú skompilované zdrojové kódy, spracované bitmapové obrázky, multimediálne súbory, databázové a konfiguračné súbory a ich dokumentácia vytvorené Dynatechom priamo v súvislosti s plnením podľa Objednávky ako aj skompilované knižničné moduly Dynatechu a tretích strán vytvorené nezávisle na plnení Objednávky.

Dodávané Produkty a poskytované Služby podľa týchto Podmienok a ich súčasti, ktoré preukazujú pojmové znaky diela sú chránené Autorským zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami.

Súčasťou dodávky Produktu alebo poskytnutia Služby podľa týchto podmienok je aj poskytnutie nevýhradnej, trvalej, teritoriálne a počtom užívateľov neobmedzenej a na tretiu osobu neprevoditeľnej Licencie Objednávateľovi na používanie predmetu Objednávky spôsobom podľa jeho špecifikácie.

Súčasťou udelenej Licencie nie je, a je vyslovene zakázané bez písomnej dohody s Dynatechom, predmet Objednávky ďalej predávať, sublicencovať, prenajímať alebo poskytovať leasing alebo ináč umožniť tretej osobe využívať predmet Objednávky na obchodné alebo privátne účely formou rovnakou alebo podobnou ako Objednávateľ.

Je zakázané predmet Objednávky alebo jeho súčasti spätne analyzovať, dekompilovať, reverzne engineerovať, útočiť naň hekerskými technikami, úmyselne ho zavírovať, demontovať alebo jeho súčasti využívať samostatne.

Akýkoľvek prevod vlastníckych práv alebo poskytnutie licenčných práv podľa týchto Podmienok je účinný až po úplnom uhradení dohodnutej ceny podľa Objednávky.

Platnosť Podmienok

Tieto Podmienky platia v plnom rozsahu a sú záväznou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Dynatechom a Objednávateľom pri poskytovaní Služieb a dodávaní Produktov vzniknutého na základe každej Objednávky okrem tých situácií, keď je medzi Dynatechom a Objednávateľom písomne uzatvorená osobitná Zmluva na poskytovanie Služieb alebo dodávanie Produktov.

Odchýlky nad rámec týchto Podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma zmluvnými stranami.

Spoločné ustanovenia

Dynatech a Objednávateľ sa dohodli, že doručením Objednávky Objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami.

Všetky oznámenia a dalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Podmienok alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Objednávateľom a Dynatechom pri plnení Objednávky budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite Dynatechu.

Záverečné ustanovenia

Pre tieto Podmienky a všetky právne vzťahy medzi Dynatechom a Objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky.

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných bodov týchto Podmienok. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení a použijú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Tieto Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na internetovej stránke Dynatechu, www.dynatech.sk.

Dynatech si vyhradzuje právo na zmenu a doplnanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.dynatech.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

Tieto Podmienky boli zverejnené dňa 1.12.2004 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2005. Rušia a nahrádzajú všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.


Mgr. Miroslav Bartánus, v.r.
Dynatech s.r.o.
konateľOther pages: